منشور سازمان جوانان جبهه ملي ايران در برونمرز

با توجه به تقاضاي اعضاي شوراي عالي جبهه ملي ايران در برونمرز، تشکيل سازمان جوانان جبهه ملي ايران در برونمرز، در کنگره استکهلم سوئد در ماه مارچ سال 2004 ميلادي مورد تصويب قرار گرفت، که همزمان آقاي دکتر ساسان هارون مهدوي به عنوان مسئول سازمان جوانان جبهه ملي ايران در برونمرز انتخاب گرديد.

در حال حاضر شهر مونيخ به عنوان مرکز سازمان جوانان جبهه ملي ايران در برونمرز تعيين شده

اهداف

سازمان جوانان جبهه ملي ايران دربرونمرز اهداف خود را با توجه به منشور جبهه ملي ايران در برونمرز به شرح ذيل اعلام ميدارد

هماهنگي جوانان با توجه به مصوبات کنگره جبهه ملي ايران در برونمرز، متشکله در استکهلم پايتخت کشور سوئد در ماه مارچ سال 2004 ميلادي و منشور سازمان جوانان جبهه ملي ايران در برونمرز

تعيين مسئولين سازمان جوانان جبهه ملي ايران در کشورها و شهر هاي مختلف

برقراري رابطه و حمايت از خواستهاي جوانان ملي ايران

همکاري در زمينه انتشار ارگان خبري جبهه ملي ايران در برونمرز

تبادل اخبار با جوانان ايراني

فراهم نمودن مقدمات تشکيل اولين کنگره سازمان جوانان جبهه ملي ايران در برونمرز

با توجه به اينکه در سالهاي اخير جنبش دانشجويي در ايران يکي از موثرترين و بزرگترين حرکتهاي غير استبدادي و ديکتاتوري عليه رژيم حاکم بوده، حمايت اين جنبش و برقراري ارتباط با گروههاي ئانشجويي و دانشجويان در ايران، براي برقراري دموکراسي در کشور حرکتي موثر خواهد بود